Παρασκευή Ρίζου

Παρασκευή Ρίζου

Τους Μελιγγιώτες ευεργέτες συμπληρώνει η Παρασκευή Ρίζου Τσόλη, θυγατέρα του Κωνσταντίνου, η οποία γεννήθηκε στους Μελιγγούς στα μέσα περίπου της τρίτης τριετίας του 19ου αιώνα.

Σύμφωνα με το κατάστιχο των κεκοιμημένων της ενοριακής εκκλησίας της Κοι­μήσεως Θεοτόκου, το όνομα της ευεργέτιδας καθώς και αυτό του πατέ­ρα της είναι γραμμένα στη μερίδα της σημερινής οικογένειας του Γιάννη Ντάφλου. Συγκεκριμένα αναφέρονται στη σελίδα 17 τα ονόματα Ιωάν­νου Ντάφλου και Χρήστου Ντάφλου και αμέσως παρακάτω το όνομα του Γιάννη Ντάφλου και εντός παρενθέσεως το όνομα Ρίζο Τζιόλη και μεταξύ των ονομάτων των θανόντων αναφέρονται τα ονόματα Παρα­σκευή και Κωνσταντίνος.

Η οικογένεια του Αθανασίου Ντάφλου, εκτός από τα παραπάνω δύο παιδιά, δηλαδή του Γιάννη και τον Χρήστο, είχε και τρίτο παιδί τον Ευάγγελο ο οποίος διατήρησε το πραγματικό του ε­πίθετο, που ήταν Τζιόβας, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο γεννήτορας Αθανάσιος πήγε γαμπρός στους Τσολαίους, που αν δεν είναι το επίθετο τους παρατσούκλι, θα πρέπει να το είχαν αλλάξει από Τσόλης σε Ντάφλος. Η θυγατέρα του Κων/νου Ρίζου Τσόλη είχε και αδελφό εγκατεστη­μένο στη Ρουμανία, που ονομαζόταν Γεώργιος και στον οποίο άφησε έ­να μικρό ποσό και τίποτε παραπάνω. Είναι ακόμα άγνωστος ο χρόνος της εγκατάστασης της στα Γιάννινα αλλά σίγουρο είναι ότι ήταν ανύπαντρη, «επαγγελόμενη τα οικιακά έργα" και με τους κόπους της απέκτησε σημαντική περιουσία, την οποία διέθεσε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως μας πληροφορεί η διαθήκη της, η οποία υπάρχει στο σχετικό φάκελο του κληροδοτήματος, που βρίσκεται στο αρχείο της Μη­τροπόλεως Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το παραπάνω αντίγραφο της διαθήκης, το οποίο εκδό­θηκε μετά το θάνατο της, η Παρασκευή Ρίζου Τσόλη πέθανε στα Γιάννι­να πιθανότατα τον Αύγουστο του 1910 και οι εκτελεστές της διαθήκης της άρχισαν να υλοποιούν τις επιθυμίες της.

Έτσι, στις 5 Μαΐου 1911, οι εκτελεστές ζήτησαν από την ενιαία δημογεροντία Ιωαννίνων να πωληθεί το σπίτι της ευεργέτιδας. Το ανώτερο όργανο της πόλης και της επαρχίας Ιωαννίνων εξέτασε το αίτημα την ί­δια μέρα και «... ενέκρινε όπως εκτεθή εις πλειστηριασμόν η πώλησις της οικίας, της αναφερομένης εις την διαθήκην Παρασκευής Ρίζου Τσόλη».

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Wednesday the 17th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων