Στοιχεία πληθυσμού Μελιγγών τα έτη 1950 και 1953

Εκτύπωση

Από το Βιβλίο Διανομών της Κοινότητας Μελιγγών και την καταγραφή των οικογενειών και των μελών τους που ζούσαν στο χωριό, προκύπτουν απογραφικά στοιχεία για το χωριό.

Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου, οι πρόεδροι της Κοινότητας Περικλής Παππάς (1950) και Κων/νος Μπακόλας (1953) καταγράφουν τον πληθυσμό του χωριού ξεχωρίζοντας χωροφύλακες και στρατιώτες που καταγράφονται αλλού, "...αποβιωσάντων και νυμφευθέντων εις ξένες κοινότητες..." χωριανούς και χωριανές.

Στην 1η εικόνα, στοιχεία του 1950 και στη 2η αυτά για το 1953. Στην 1η εικόνα καταγράφει τα εξής:

επτακόσιοι εβδομήκοντα τέσσαρα άτομα αριθμοί η Κοινότης Μελιγγών έν όλω πλην δώδεκα χωροφυλάκους δεκατριών στρατιωτών πέντε έχουν δελτία αλλαχού τριών αποβιωσάντων και δύο νυμφευθέντων ήτοι εν όλω τριάκοντα πέντε υπόλοιπον αριθμός ### απομένη επτακόσιοι τριάκοντα εννέα (Αριθ. 739)

Εν Μελιγκούς τη 10 Δ/βρίου 1950

Ο πρόεδρος της Κοινότητος                     Τα μέλη

Π.Παππάς                                             ιερέας ΝΣιώζος       

 

 

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Friday the 19th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων